خدمات سازمان بهزیستی استان مازندران

فهرست خدمات و زیرخدمات مصوب سازمان بهزیستی استان مازندران

آموزش جامعه هدف بهزیستی

شناسه خدمت : 19071059000

نمایش لیست زیرخدمات
خدمات روزانه بهزیستی

شناسه خدمت : 190710530000

نمایش لیست زیرخدمات
خدمات شبانه روزی بهزیستی

شناسه خدمت : 19041054000

نمایش لیست زیرخدمات
0000

شناسه خدمت : تست

نمایش لیست زیرخدمات