فرم ثبت نام اجرای صحنه
مشخصات فردی درخواست کننده(تهیه کننده)
اطلاعات تحصیلی
متقاضی شرکت در کدام گروه سنی هستید؟
مشخصات اثر
اسامی عوامل دارای معلولیت گروه
سوابق هنری گروه، تهیه کننده یا کارگردان
اطلاعات تماس

اینجانب با اطلاع کامل از مفاد شرایط عمومی و اختصاصی جشنواره و توضیحات بخش مدنظر در فراخوان ششمین جشنواره تئاتر منطقه‌ای افراد دارای معلولیت کاسپین با تکمیل و ثبت نام اینترنتی متقاضی حضور در جشنواره می‌باشم.