فرم ثبت نام نمایشنامه
مشخصات متقاضی
اطلاعات تحصیلی
متقاضی شرکت در کدام گروه سنی هستید؟
مشخصات اثر
اطلاعات تماس

اینجانب با اطلاع کامل از مفاد شرایط عمومی و اختصاصی جشنواره و توضیحات بخش مدنظر در فراخوان ششمین جشنواره تئاتر منطقه‌ای افراد دارای معلولیت کاسپین با تکمیل و ثبت نام اینترنتی متقاضی حضور در جشنواره می‌باشم.