اداره کل بهزیستی استان مازندران در جهت توانمندسازی افراد معلول و گسترش دهنده همکاری های مشترک خلاق، ششمین جشنواره منطقه ای تئاتر افراد دارای معلولیت « کاسپین» را با مشارکت سازمان بهزیستی  استان های گیلان ، گلستان ، سمنان و خراسان شمالی ازتاریخ 1401/11/30 الغایت 1401/12/4 برگزار می نماید.

رئیس جشنواره : دکتر فریبا بریمانی

دبیر جشنواره : دکتر علی خامه ور

دبیر اجرایی: سعید حبیب زاده

مسئول کمیته روابط عمومی و تبلیغات : زینب دلیلی

مسئول امور اداری: علی بشارتی